Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky provozovatele internetového portálu www.ejstip.cz, kterým je právnická osoba: BRILLIANT ACE s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 07743807, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77082, který není plátce DPH.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele webových stránek www.ejstip.cz (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou (dále jen „uživatel“ nebo „zákazník“) prostřednictvím webové stránky provozovatele. Internetový portál je provozovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ejstip.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „web“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“ nebo pouze „portál“).
 2. Předmětem provozovaného portálu je poskytování služeb ve formě poskytování vybraných sportovních analýz a tipů sportovních výsledků registrovaným uživatelům, a to za cenu stanovenou u jednotlivé služby. Tipy mají pouze doporučující charakter a provozovatel nenese odpovědnost za žádnou škodu, která uživateli vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například strategie či analýzy). Služby poskytované provozovatelem (sázkové poradenství) mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého uživatele, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. Provozovatel výslovně deklaruje, že nepřijímá od uživatele peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí uzavírané smlouvy, a to obojí v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní, jehož obsah je závislý na tom, zda má zakoupenu službu Ejs Club (dále jen „VIP členství“) nebo ne. Provozovatel nabízí svým zákazníkům tzv. VIP členství, které je podmíněno úhradou jeho ceny uvedené na portále.
 2. Objednávku VIP členství je možno provést prostřednictvím uživatelského rozhraní a to tak, že na webu vybere VIP členství a odešle peníze dle platebních údajů.
 3. Provedením závazné objednávky služeb VIP členství uživatel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky.
 4. Uživatelský VIP účet je aktivní po uhrazení stanovené ceny, tj. po připsání stanovené ceny na účet provozovatele. Obsahová náplň VIP členství, cena a způsobu platby jsou uvedeny na portále.
 5. Objednávka ze strany uživatele obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu uživatele ze strany provozovatele.
 6. Uživatel přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává VIP členem provozovatele a přistupuje k nabízeným službám.
 7. Registraci v tomto internetovém portálu je oprávněna provést pouze osoba starší 18 let, která je plně svéprávná ve smyslu občanského zákoníku.
 8. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb internetového portálu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou provozovatelem považovány za správné.
 9. Provozovatel je oprávněn odmítnout registraci pro případ, že uživatel použije duplicitní či neúplné údaje. Stejné oprávnění platí i pro registraci osoby, se kterou provozovatel ukončil smlouvu z důvodu jejího závažného porušování (zejména zneužití poskytovaných služeb).
 10. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 11. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 12. Provozovatel může odstoupit od smlouvy a zrušit uživatelský účet, v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy a obchodních podmínek.
 13. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

INFORMACE O SLUŽBÁCH A CENÁCH

 1. Webové rozhraní portálu obsahuje informace o poskytovaných službách. Ceny služeb jsou uvedeny jako celkové. Provozovatel není plátce DPH. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Pro objednání služby vyplní uživatel registrační formulář ke zřízení uživatelského účtu, který si dále spravuje ve webovém rozhraní portálu.
 3. Před odesláním registrace nebo objednávky provozovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do registrace. Po provedené kontrole uvedených údajů, odešle data provozovateli tlačítkem „Registrovat“. Provozovatel neprodleně po obdržení registrace toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa uživatele“).
 4. Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí registrace (akceptací), jež je provozovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena služeb je hrazena před vlastním poskytnutím služby a uživatel ji může uhradit provozovateli bezhotovostně převodem na účet provozovatele.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Uživatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využit vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla provozovatele či na adresu elektronické pošty provozovatele info@ejstip.cz
 2. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, na jejímž základě již obdržel se svým výslovným souhlasem část plnění před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, má provozovatel nárok na poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 3. Provozovatel tímto výslovně dává uživateli na vědomí, že uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže mu byla sjednaná služba zcela plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. Zaškrtnutím souhlasu před dokončením registrace udělíte souhlas s poskytnutím služby před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V odst. 1, 2 obchodních podmínek vrátí provozovatel peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je provozovatel od uživatele přijal. Pokud již bylo na základě smlouvy plněno ve smyslu odst. 2, vrátí provozovatel uživateli cenu poníženou o již poskytnuté plnění.
 6. Plnění objednaného VIP členství se rozumí poskytnutí: přístup a možnost využívat (aktivně zakládat diskuze, vkládat komentáře k diskuzím, apod.) službu „fórum“, možnost využívat službu „analýzy“, alespoň 15 tipů na sázky Provozovatelem. Pokud provozovatel poskytne uživateli 15 tipů tak se rozumí plnění za splněné a více tipů je nad rámec plnění.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Provozovatel neposkytuje na poskytovaná plnění jakoukoli záruku. Poskytované služby vycházejí z analýz a odhadů, na jejichž budoucí vývoj má vliv celá řada faktorů, které nemůže provozovatel ovlivnit.
 2. Poskytované služby mají informativní charakter a je plně na odpovědnosti uživatele, jakým způsobem je využije.
 3. Uživatel se zavazuje, že nevyhodnocené tipy, nevyhodnocené tikety a nevyhodnocené analýzy získané z VIP členství využije pouze pro svoji osobní potřebu, a nebude je dále rozšiřovat, zpřístupňovat ani jinak poskytovat třetím osobám, a to ani bezplatně. Stejně tak uživatel není oprávněn poskytovat třetí osobě přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci je uživatel povinen zaplatit provozovateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každý případ.
 4. Uživatel a provozovatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
 5. V případě neslušného chování či vyjadřování uživatele na Sociálních sítích nebo v komunikaci má Provozovatel právo ukončit členství bez náhrady a to jednostranným odstoupením adresovaným uživateli.
 6. Ministerstvo financi varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 1. Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.
 2. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Povinnosti provozovatele vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ.
 2. Portál obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny.
 3. Veškeré ceny služeb prezentovaných na portále jsou v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují, není-li na webu uvedeno výslovně jinak. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
 4. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Provozovateli je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny. V případě, že na straně provozovatele došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není provozovatel povinen poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě má provozovatel právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není provozovatel povinen smlouvu uzavřít.
 6. V případě, že provozovatel zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím bankovního převodu či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Provozovatel si současně vyhrazuje právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce.
 7. Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považuje provozovatel za pravdivé a dle nich poskytuje objednanou službu.
 8. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů.
 9. Provozovatel nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy).
 10. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka.
 11. Provozovatel má právo vypovědět smlouvu, jestliže a) stane-li se plnění smlouvy nemožné, b) Provozovatel ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti, c) v případě, že klient provozovatele uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo d) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP.
 2. Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ.
 3. Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám.
 4. Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel.
 5. Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u provozovatele dotazem učiněným telefonicky či emailem.
 6. Zákazník je povinen uhradit provozovateli cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.
 7. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované provozovatelem objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.
 8. Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.
 9. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím provozovateli vznikne.
 10. Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané nevyhodnocené tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 11. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté provozovatelem vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma.
 12. Způsobí-li zákazník poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenese provozovatel žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet.
 13. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Zákazník bere na vědomí, že důvodem k odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných provozovatelem je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával.

 

DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Uživatel doručuje provozovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel doručuje uživateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

 1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel postupuje při nakládání s osobními údaji podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). Bližší úpravu naleznete v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání internetového portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál a užívat internetový portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 8. Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, adresa elektronické pošty info@ejstip.cz, telefon +420 720533045. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19.5.2021

Dokumenty: · Formulář pro odstoupení od smlouvy